Leveringsvoorwaarden Abonnementen en Artikelen Mood for Magazines B.V.

1. Algemeen

1.1.In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

i) Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement afsluit of een Artikel bestelt;
ii) Abonnement: de overeenkomst die strekt tot periodieke levering van (een van) de door Mood for Magazines uitgegeven tijdschrift(en), waaronder LINDA. LINDA.meiden en LINDA.specials;
iii) Artikel: een welkomstgeschenk dat een nieuwe abonnee bij aanvang van een Abonnement ontvangt of een door de Afnemer bij Mood for Magazines besteld consumentenartikel
iv) Mood for Magazines: Mood for Magazines B.V., Huizerstraatweg 117 te 1411 GM Naarden, Kamer van Koophandel nummer 33277855, BTW nummer NL811784915B01
v) Voorwaarden:de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

1.2.Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

i)  alle Abonnementen terzake van de door Mood for Magazines uitgegeven tijdschriften;
en
ii)  alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van Artikelen door Mood for Magazines.

1.3. Een Abonnement omvat (de levering van) een door Mood for Magazines uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn, conform de voor het betreffende Abonnement geldende specificaties.

1.4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

1.5.De Afnemer dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6. Mood for Magazines is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het Abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Afnemer heeft in dat geval recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld ter zake van de niet ontvangen edities
van het betreffende tijdschrift.

1.7 Bij vragen of in geval van klachten over de uitvoering van een Abonnement kan de Afnemer bellen naar de klantenservice op 020- 808 87 24 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur) of contact opnemen via het online contactformulier.
Het postadres van de klantenservice is:
LINDA. / Mood for Magazines
T.a.v. klantenservice
Antwoordnummer 1471
1410 WC Naarden

1.8. Mood for Magazines behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle Abonnementen en overeenkomsten tot levering van Artikelen. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe Abonnementen

2.1 Nieuwe Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 De Afnemer heeft alleen recht op een korting of een welkomstgeschenk indien de Afnemer het afgelopen half jaar geen Abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of een welkomstgeschenk..

2.3 Een welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de Afnemer worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de Afnemer daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 Mood for Magazines is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht

3.1 De Afnemer heeft de mogelijkheid om:

a) in het geval van een Abonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of
b)in het geval van een overeenkomst tot levering van een Artikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het Artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere Artikelen) ontvangst van het laatste Artikel de overeenkomst te herroepen.

De Afnemer kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7) en daarbij kenbaar te maken dat de Afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. De Afnemer kan hiertoe ook gebruik maken van het model formulier. Als de Afnemer overgaat tot herroeping, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

3.3 Als de Afnemer een Abonnement herroept, dan dient de Afnemer de reeds ontvangen tijdschriften en (indien van toepassing) het ontvangen welkomstgeschenk binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar het adres genoemd in artikel 1.7.
In het geval van herroeping van de overeenkomst tot levering van Artikelen, vult de Afnemer het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en
plaatsnaam in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de Afnemer het Artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Afnemer, en zijn afhankelijk van het soort Artikel dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).

3.4 In het geval de Afnemer gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld c.q. aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij Mood for Magazines zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop de tijdschriften en (indien van toepassing) het welkomstgeschenk c.q. het Artikel retour zijn ontvangen, dan wel bewijs van terugzenden is ontvangen.

4. Duur en opzegging van het Abonnement

4.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Afnemer het Abonnement uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn dient te beëindigen. Dit kan telefonisch via de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7) of via het online opzegformulier.

4.2 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan via de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7) of via het online opzegformulier.

4.3 Informatie over de looptijd van het Abonnement kan bij de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7) worden opgevraagd.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden. Bij het aangaan van het eerste Abonnement kan de Afnemer kiezen uit betaling per automatische incasso, iDeal, NotaBox of acceptgiro. Na verlenging van het eerste Abonnement
kan het abonnementsgeld uitsluitend per automatische incasso of acceptgiro worden voldaan. De Afnemer kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. Aan betaling per acceptgiro zijn extra kosten verbonden.
De betalingstermijnen die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het tijdschrift. De geldende abonnementsprijzen zijn te vinden in het colofon of op de (online) servicepagina van het betreffende tijdschrift.

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Mood for Magazines gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5.3 Bij beëindiging van het Abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de Afnemer het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de Afnemer recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.

5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.5 Mood for Magazines behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs te wijzigen. De nieuwe abonnementsprijs gaat in per de eerstvolgende betaalperiode. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van de tijdschriften van Mood for Magazines vindt plaats via Post NL. Indien een tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de Afnemer daarover contact opnemen met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7).

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven aan de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7).

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

7.1 Mood for Magazines respecteert de privacy van haar Afnemers.
De verwerking van de gegevens van de Afnemer geschiedt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

8. Artikelen

8.1 Indien de geleverde Artikelen niet aan de overeenkomst voldoen, dient de Afnemer de eventuele gebreken of verkeerd geleverde Artikelen te melden. Mood for Magazines raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Mood for Magazines het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 Alle Artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een Artikel
tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk bericht en houdt Mood for Magazines de bestelling aan. Indien een welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de Afnemer recht op een alternatief welkomstgeschenk dan wel de van toepassing zijnde korting op het abonnementsgeld, naar keuze van de Afnemer. Als de Afnemer het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de Afnemer een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Als de Afnemer kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan het oorspronkelijke welkomstgeschenk dan wordt het verschil bij de Afnemer in rekening gebracht. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor het oorspronkelijke welkomstgeschenk dan ontvangt de Afnemer het verschil terug.
Als een Artikel (niet zijnde een welkomstgeschenk) niet meer voorradig is, wordt de door de Afnemer voor het betreffende Artikel betaalde vergoeding terugbetaald.

8.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van Artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Mood for Magazines kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de Artikelen te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Artikelen.

9. Klachten

9. Klachten
De Afnemer dient klachten over een Abonnement of de levering van een Artikel zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden bij de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.7).
Mood for Magazines zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de Afnemer. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de Afnemer voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Mood for Magazines is uitsluitend aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade indien deze schade aan Mood for Magazines is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Mood for Magazines komt. Mood for Magazines is niet aansprakelijk
voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de Afnemer van enig door Mood for Magazines geleverde dienst of geleverd Artikel, tenzij Mood for Magazines aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Mood for Magazines is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Mood for Magazines gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Mood for Magazines, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Mood for Magazines, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer,blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Mood for Magazines. De Afnemer dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Mood for Magazines.

10.2 Het is de Afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de Afnemer aan Mood for Magazines verschuldigd is.

10.3 De Voorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen

11.1 Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

11.2 Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 22 mei 2021.